Företagsförsäkring

Vi vet vilken företagsförsäkring som är rätt för din verksamhet

Försäkringskompaniet ger dig en individuellt utformad företagsförsäkring genom branschens största utbud av partners. Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar. Vi kan förse er med den optimala försäkringslösningen för alla typer av försäkringar för företag, fastigheter och fordon. Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt!

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Tillsammans med er ser vi över era risker och identifierar ert försäkringsbehov. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos mest lämplig försäkringsgivare. I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada, sk. allmänt ansvar. I princip alla företag har behov av detta skydd.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring täcker lös egendom du har inom företaget, exempelvis maskinerier såsom teknisk utrustning till kopieringsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och varor för försäljning.

Avbrottsförsäkring

Om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet, ersätter försäkringen den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personallöner.

Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans, så hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.

100% oberoende förmedlare av försäkringar

Specialister på företagsförsäkring

Enkla och snabba offerter

Kostnadsfri upphandling av försäkringar

Personlig kontaktperson

Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt!

Rätt försäkring till rätt pris

Tilläggsförsäkringar

Allriskförsäkring och befintlig egendom på arbetsområde

Försäkringen gäller för arbeten som du utför åt kund. Till exempel ombyggnationer, installationer, reparationer eller andra serviceuppdrag. Ersätter skador på befintlig egendom. Försäkringen gäller för skadad egendom som tillhör en byggherre och som är eller har varit föremål för arbeten som du utfört.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Om en medarbetare i företaget begår ett brott som drabbar företaget ekonomiskt, till exempel stöld, kan du få ersättning genom förmögenhetsbrottsförsäkringen.
Tjänstereseförsäkring
Vid tjänsteresa kan du få ersättning för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall eller om ditt bagage skadas.
Olycksfallsförsäkring
Om du eller dina medarbetare skadas under arbetstid har ni genom försäkringen rätt till ersättning. Försäkringen gäller även om en kund skadas i dina lokaler.
Kyl- och frysförsäkring
Om din kyl- eller frysenhet plötsligt slutar fungera ersätter försäkringen skada på varorna.
Maskinförsäkring
Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets maskiner och försäkrade byggnadssystem för vvs, gas och el.
Maskinavbrott
Denna försäkring ersätter förlust genom avbrott som orsakats av en ersättningsbar maskinskada.
Nyckelförlust
Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel.
Cyberförsäkring
Vad händer om företaget råkar hantera personuppgifter felaktigt eller om någon gör intrång i företagets nätverk? Med cyberförsäkring får ditt företag hjälp vid både dataläckage och databrott.
Ansvar ren förmögenhet – IT konsult
Försäkringen omfattar skydd för skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som drabbat annan person genom att du genom fel eller försummelse i råd eller anvisningar orsakat förmögenhetsförlust.
Konsultansvar
Försäkringen omfattar skadeståndskrav för sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada som tillfogats annan person genom fel eller försummelse i samband med tekniska råd och anvisningar.
Utställningsförsäkring
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av utställningsföremål.
Sjukavbrottsförsäkring
Genom att teckna en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, skaffar du ditt företag ett skydd som bidrar till att täcka kostnaderna.
Patientansvar
Skadeståndsskyldighet enligt Patientskadelagen för personskada på patient orsakad av behandlingsskada, materialskada, diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada eller medicineringsskada.
Speditörsansvar
Skadeståndsskyldighet för Speditör enligt standardavtal NSAB.
Transportöransvar
Skadeståndsskyldighet för transportör enligt Vägtrafiklagen m.fl.
VD- & styrelseansvar
Skadestånd enligt aktiebolagslagen, skattebetalningslagen, arbetsmiljölagen m.fl. som riktas personligen mot befattningshavare i ledning och styrelse.
Lyftansvar
Skadestånd för person- och sakskada vid yrkesmässigt lyft.
Miljöansvar för Entreprenör och Byggherre
Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada för vissa skador enligt miljöbalken.
Miljöansvar
Skadeståndsskyldighet för miljöskada enligt ovan vid långtidspåverkan.
Krisförsäkring
Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.
VILL DU VETA MER?

Olle Byrman
Försäkringsspecialist

Susanne Nordin
Försäkringsspecialist

Måns Persson
Försäkringsspecialist

Peter Hammar
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Företagsförsäkring

4 + 12 =